top of page

Oli Novembre

“Quizá la idea de haber creado nuestro propio aceite de oliva no sea excepcional... el resultado sí lo es”. Así presenta la familia Mas el aceite Oli Novembre, un aceite elaborado a partir de aceitunas procedentes de la finca familiar Son Elsebitx, donde respetan al máximo la tierra, la flora y la fauna autóctonas.

Oli Novembre tiene el sello del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica y forma parte de la Associació de productors ecològics. Ni un año de producción mala les tienta a utlizar productos químicos; es cuestión de compromiso.

La historia de Oli Novembre comenzó en 2008 cuando Guillem Mas, se jubiló al mismo tiempo que los amitgers (aparceros) de la finca. Así que Guillem se planteó qué hacer con su partición de Son Elsebitx, la finca familiar cuyo origen se remonta al siglo XVI. “¿Y si sembramos olivos”? Dicho y hecho: 2.500. Cuando tocó recolectar la aceituna preguntó: “¿Y si lo hecemos nosotros?”. Una de sus cinco hijos, Marta, dijo “probemos” y le acompañó en la aventura. Dejó su trabajo en el ámbito de la publicidad y el diseño gráfico, y hasta hoy.

La variedad con la que se elabora Oli Novembre Ecológico, denominación de origen Oli de Mallorca, es cien por cien arbequina. Esta aceituna, que se adapta muy bien a los terrenos áridos, le confiere un olor afrutado muy característico, al igual que el color, entre verde y amarillo y el tono opaco típico del aceite sin filtrar.

La recogida de la oliva comienza a finales de octubre y se alarga hasta mediados de noviembre; de ahí el nombre del aceite (“También porque es el mes en que nació mi padre”, apunta Marta). El mismo día que se recolecta se muele la aceituna en la almazara para proteger todas sus propiedades y se realiza la primera extracción en frío, con el fin de preservar la calidad.

Marta y Guillem miran al cielo deseando un buen clima, mantienen el campo comprometidos con la cultura y el paisaje y trabajan con el anhelo de que el producto local esté en las mesas de los hoteles y restaurantes de las islas.

Para visitar la finca y realizar una cata de aceite, no dudéis en contactarnos.


DATOS DE INTERÉS

Oli d’oliva verge extra, ecològic

Finca Son Elsebitx: Camí de son Elsebits, 07520, Illes Balears (39.582637 , 3.107815) Tel: (+34) 971 832 152 / (+34) 626 202 079
"Potser la idea d'haver creat el nostre propi oli d'oliva no sigui excepcional ... el resultat sí que ho és". Així presenta la família Mas l'oli Oli Novembre, un oli elaborat a partir d'olives procedents de la finca familiar Són Elsebitx, on respecten a l'màxim la terra, la flora i la fauna autòctones.


Oli Novembre té el segell de el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica i forma part de l'Associació de Productors Ecològics. Ni un any de producció mala els tempta a utlitzar productes químics; és qüestió de compromís.


La història d'Oli Novembre va començar el 2008 quan Guillem Mas, es va jubilar a el mateix temps que els amitgers (parcers) de la finca. Així que Guillem es va plantejar què fer amb la seva partició de Son Elsebitx, la finca familiar l'origen es remunta a el segle XVI. "I si sembrem oliveres"? Dit i fet: 2.500. Quan va tocar recol·lectar l'oliva va preguntar: "¿I si ho hecemos nosaltres?". Una de les seves cinc fills, Marta, va dir "provem" i el va acompanyar en l'aventura. Va deixar el seu treball en l'àmbit de la publicitat i el disseny gràfic, i fins avui.


La varietat amb la qual s'elabora Oli Novembre Ecològic, denominació d'origen Oli de Mallorca, és cent per cent arbequina. Aquesta oliva, que s'adapta molt bé als terrenys àrids, li confereix una olor afruitat molt característic, a l'igual que el color, entre verd i groc i el to opac típic de l'oli sense filtrar.


La recollida de l'oliva comença a finals d'octubre i s'allarga fins a mitjans de novembre; d'aquí el nom de l'oli ( "També perquè és el mes en què va néixer el meu pare", apunta Marta). El mateix dia que es recol·lecta es mol l'oliva a l'almàssera per protegir totes les seves propietats i es realitza la primera extracció en fred, per tal de preservar la qualitat.


Marta i Guillem miren el cel desitjant un bon clima, mantenen el camp compromesos amb la cultura i el paisatge i treballen amb l'anhel que el producte local estigui en les taules dels hotels i restaurants de les illes.


Per visitar la finca i realitzar un tast d'oli, no dubteu a contactar-nos.


______


"Perhaps the idea of ​​having created our own olive oil is not exceptional ... the result is." This is how the Mas family presents the Oli Novembre oil, an oil made from olives from the Son Elsebitx family estate, where they respect the land, the native flora and fauna to the maximum. Oli Novembre has the seal of the Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica and is part of the Associació de productors ecològics. Not a year of bad production tempts them to use chemicals; it is a matter of commitment. The history of Oli Novembre began in 2008 when Guillem Mas, retired at the same time as the 'amitgers' (sharecroppers) of the farm. So Guillem considered what to do with his partition of Son Elsebitx, the family estate whose origin dates back to the 16th century. "What if we plant olive trees"? Said and done: 2,500. When it was time to collect the olive, he asked: "What if we do it ourselves?" One of his five children, Marta, said "let's try" and accompanied him on the adventure. He left his job in the field of advertising and graphic design, and until today. The variety with which Oli Novembre Ecológico, Oli de Mallorca denomination of origin, is made is one hundred percent Arbequina. This olive, which adapts very well to arid soils, gives it a very characteristic fruity smell, as well as the color, between green and yellow and the opaque tone typical of unfiltered oil. The olive harvest begins at the end of October and lasts until mid-November; Hence the name of the oil ("Also because it is the month my father was born," says Marta). The same day that it is harvested, the olive is ground in the oil mill to protect all its properties and the first cold extraction is carried out, in order to preserve the quality. Marta and Guillem look up to the sky wishing for a good climate, they keep the countryside committed to culture and the landscape, and they work with the hope that local produce is on the tables of hotels and restaurants on the islands. To visit the farm and do an oil tasting, do not hesitate to contact us.


Comments


bottom of page